آنالیز سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای؛ کدام بیمه‌ها زیانده‌اند؟

آنالیز سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای؛ کدام بیمه‌ها زیانده‌اند؟

مقایسه حق بیمه تولیدی بیمه‌های مختلف با روند پرداخت خسارت توسط آن‌ها چه پیامدهایی به همراه دارد؟ از این نظر کدام یک از شرکت‌های بیمه‌ای سود بیشتر و کدام یک ضرر بیشتر داشته‌اند؟

فریبا تاجدینی: خسارت‌های پرداختی توسط شرکت‌های بیمه در سال 1395 در مقایسه با سال 1391 معادل 134 درصد افزایش پیدا کرده، سهم کدام شرکت بیمه از خسارت‌های پرداختی بیشتر بوده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران طی پنج سال اخیر رشد حق بیمه تولیدی توسط شرکت‌های بیمه غیر دولتی بیشتر از شرکت‌ دولتی ایران بوده است.

در سال 1395 حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه 28 هزار میلیارد تومان بوده که سهم بیمه‌ دولتی 38 درصد و سهم بیمه‌های غیردولتی 62 درصد است. همچنین در سال 1395 خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه 18.3 هزار میلیارد بوده که سهم شرکت‌های بیمه غیر دولتی بیشتر بوده است.

طبق آخرین آمار در ســال 1395 شــركت بيمه دولتی ايران و 23 شركت بيمه غيردولتی، آســيا، البرز، دانا، معلم، پارسيان، توسعه، رازی، كارآفرين، سـينا، ملت، دی، سامان، نوين، پاسارگاد، ميهن، كوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حكمت صبا و خاورميانه در سرزمين اصلی و شش شركت بيمه حافظ، اميد، ايران معين، متقابل كيش، متقابل اطمينان متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی مشغول انجام فعاليت بوده اند. دو شركت بيمه اتكايی امين و اتكايی ايرانيان نيز در زمينه عمليات اتكايی فعاليت می‌نمايند. بدين ترتيب تا پايان ســال 1395 تعداد 32 شــركت بيمه در كشــور فعاليت می‌نمايند.

حق بیمه تولیدی توسط شرکت بیمه دولتی ایران با 78 درصد افزایش از 5.9 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 10.6 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است.

از میان شرکت‌های بیمه غیردولتی، شرکت بیمه آسیا با 102 درصد افزایش حق بیمه تولیدی از 1.3 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 2.7 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسید.

شرکت‌های بیمه البرز، دانا، رازی، امید هرکدام به ترتیب  154، 200، 481 و 642 درصد رشد حق بیمه تولیدی طی سال‌های 1391 تا 1395 داشته‌اند. در این میان شرکت‌های بیمه توسعه و میهن به ترتیب با کاهش 100 و 14 درصدی حق بیمه تولیدی طی دوره مذکور مواجه بوده‌اند.

شرکت بیمه دولتی ایران توانسته در سال 1395 معادل 4.6 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی خود را نسبت به سال 1391 افزایش دهد و از میان شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال 1395 نیز شرکت بیمه دانا بیشترین افزایش حق بیمه تولیدی را نسبت به سال 1391 داشته که معادل 1.4 هزار میلیارد تومان است.

خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه دولتی ایران طی سال‌های 1391 تا 1395 با 105 درصد رشد از 3.9 هزار میلیارد تومان به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.

از میان شرکت‌های بیمه غیردولتی، شرکت بیمه آسیا با 136 درصد افزایش خسارت پرداختی از 799 میلیارد تومان در سال 1391 به 1.8 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است.

شرکت‌های بیمه البرز، دانا، رازی، امید هرکدام به ترتیب  224، 254، 260 و 993 درصد رشد خسارت پرداختی طی سال‌های 1391 تا 1395 داشته‌اند.

در میان شرکت‌های بیمه غیر دولتی، شرکت‌های بیمه توسعه و دی به ترتیب با کاهش 100 و 23 درصدی خسارت پرداختی طی دوره مذکور مواجه بوده‌اند.

خسارت‌های پرداختی توسط شرکت بیمه دولتی ایران در سال 1395 در مقایسه با سال 1391 معادل چهار هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند