بررسی طرح توسعه روس‌ها برای سه میدان نفتی ایران

بررسی طرح توسعه روس‌ها برای سه میدان نفتی ایران

طرح‌های مطالعاتی شرکت زاروبژنفت روسیه با هدف توسعه سه میدان چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق در کمیته مشاورین مدیریت مخازن بررسی شد.

طرح توسعه شرکت زاروبژنفت روسیه با هدف توسعه میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در یکصد و شصتمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن مطرح و پیرامون برنامه پیشنهادی این شرکت، بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، میدان نفتی چشمه‌ خوش از مخازن آسماری و بنگستان و میدان دالپری از مخزن بنگستانی با نفت سبک و شبکه شکستگی گسترده تشکیل شده است. میدان پایدار شرق نیز از مخازن آسماری و بنگستان تشکیل شده که از پتانسیل تولیدی قابل توجهی برخوردار است.

گفتنی است، طرح پیشنهادی شرکت زاروبژنفت برای توسعه میدان‌های آبان و پایدار غرب نیز پیش از این از سوی کمیته مشاورین مدیریت مخازن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند