تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

دخل و خرج شهری‌ها 2 برابر روستایی‌ها/نیمی از درآمد خانوار شهری‌ «متفرقه» است!

دخل و خرج شهری‌ها 2 برابر روستایی‌ها/نیمی از درآمد خانوار شهری‌ «متفرقه» است!

متوسط درآمد خانوار شهری در سال گذشته 36.6 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 1395 معادل 15 درصد رشد داشته است. در مقابل میزان هزینه خانوار شهری نیز در سال گذشته 32.9 میلیون تومان توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است. این میزان 15 درصد نسبت به سال قبل خود افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بدین ترتیب در سال گذشته متوسط درآمد کل هر خانوار ایران 3.7 میلیون تومان بیشتر از هزینه‌های آن بوده که به طور ماهانه 308 هزار تومان می‌شود.

طبق این محاسبات مرکز آمار ایران در مجموع بودجه هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به 69.5 میلیون تومان رسید که از این میزان 36.6 میلیون تومان درآمد و 32.9 میلیون تومان هزینه بوده است. بودجه هر خانوار روستایی نیز در مجموع طی سال گذشته به 37.8 میلیون تومان رسید که از این میزان 20 میلیون تومان درآمد و 17.8 میلیون تومان هزینه خانوار روستایی بوده است. بدین ترتیب حجم کل بودجه خانوار شهری در سال گذشته 31.5 میلیون تومان بیشتر از خانوار روستایی بوده است. به عبارتی کل بودجه خانوار شهری در سال گذشته 1.8 برابر کل بودجه خانوار روستایی بوده است.

در سال گذشته گروه غیرخوراکی سهم 76.7 درصدی و گروه خوراکی و دخانی سهم 23.3 درصدی از هزینه‌های خانوار شهری داشته اند.
در سال 1396 بخش مسکن با 43 درصد بیشترین سهم از هزینه‌ گروه غیرخوراکی را در اختیار داشته است.
بر اساس همین گزارش متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال 1396 معادل 36.6 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 1395 رشد 15.7 درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش در سال گذشته رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با رشد هزینه کل سالانه خانوارهای شهری برابر بوده است.
بیشترین درآمدی که خانوار‌های شهری در سال گذشته به دست‌ آورده‌اند از طریق درآمدهای متفرقه و مشاغل مزد و حقوق بگیری بوده که هرکدام به ترتیب سهم 49.6 و 34.4 درصدی از درآمد سالانه خانوارها را در اختیار داشته‌اند.
میزان استفاده از اتومبیل شخصی توسط خانوارهای شهری در سال گذشته در مقایسه با سال 1395 به افزایش سه درصدی به 50.6 درصد رسید.
در سال 1396 متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 17.8 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 1395 معادل 13.9 درصد رشد داشته است.
بر اساس همین گزارش متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال 1396 معادل 20 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 1395 رشد 14.1 درصدی داشته است.
در سال گذشته رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی از رشد هزینه کل سالانه خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
بیشترین درآمدی که خانوار‌های روستایی در سال گذشته به دست‌ آورده‌اند از طریق درآمدهای متفرقه و مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند