تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد چشم‌گیر وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی

رشد چشم‌گیر وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی

در تیر ماه سال جاری میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی در مقایسه با تیر ماه سال گذشته 48.1 درصد رشد داشته که بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مقایسه با بانک مرکزی با رشد بیشتری همراه بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی سپرده‌های ارزی طی یکساله اخیر با رشد قابل توجهی وارد سیستم بانکی کشور شده‌اند.

سپرده‌های ارزی سیستم بانکی کشور در تیر ماه سال جاری در مقایسه با تیر ماه سال گذشته بیش از 48 درصد رشد داشته که بیشترین رشد در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی رخ داده است.

در تیر ماه سال جاری وام‌ها و تسهیلات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی به 524.1 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیر ماه سال گذشته 48.1 درصد رشد داشته است.

میزان وام‌ها و تسهیلات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی در تیر ماه سال 1396 حدود 354 هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی‌های ارزی (میزان وام‌ها و تسهیلات دریافتی از خارج) در بخش بانک مرکزی با بیش از 40 درصد رشد از 161 هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال گذشته به 225.8 هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال جاری رسیده است.

میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در تیر ماه سال 1395 حدود 150 هزار میلیارد تومان بود.

در تیر ماه سال جاری میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مقایسه با بانک مرکزی با رشد بیشتری همراه بوده است.

وام‌ها و سپرده‌های ارزی در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر ماه سال جاری با 54.6 درصد رشد از 192 هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال 1396 به بیش از 298 هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال جاری رسیده؛ این در حالی است که این مقدار در تیر ماه سال 1396 در مقایسه با تیر ماه سال 1394 تنها 10 درصد رشد داشت.

در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیشترین میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده، به طوری که در تیر ماه سال جاری میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی 185 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی 69 هزار میلیارد تومان و بانک‌های تجاری 43.9 هزار میلیارد تومان بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند