شرط ایران برای خرید هواپیمای سوخو

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: خرید هواپیماهای روسی سوخو منوط به تایید کارشناسان کشور است.