چک‌های بی‌محل سال 96؛ معادل یک پنجم جمعیت کشور

چک‌های بی‌محل سال 96؛ معادل یک پنجم جمعیت کشور

حدود 16 میلیون فقره چک به ارزش 142 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه اول سال 1396 برگشت خورده است. به عبارتی با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری ایران می‌توان نخمین زد معادل یک پنجم ایرانی‌ها در سال گذشته چک بی‌محل صادر شده است.

فریبا تاجدینی: چک يکی از اوراق تجاری و رايج‌ترين وسيله پرداخت است. اهميت چک ناشی از امتيازاتی است که قانون صدور چک به آن داده است تـا وسـيله‌ای مناسـب جهـت سـهولت مبادله پول و انتقال وجه باشد. همچنين بسياری از روابط اقتصادی و مالی از طريق چک انجام می‌شود. از نظر اقتصادی، حجم چک‌های در گردش و نيز پذيرش عام آن مبتنی بر اطمينان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار رسمی بانک مرکزی از فروردین تا بهمن ماه سال 1396 در کل کشور بالغ بر 103 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 661 هزار میلیارد تومان مبادله شد، که از این مقدار چک مبادله شده 84.5 درصد وصول و 15.5 درصد برگشت داده شده است.

بر اساس امار بانک مرکزی، حدود 16 میلیون فقره چک به ارزش 142 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه اول سال 1396 برگشت خورده و از کل چک‌های مبادله‌ای طی دوران مذکور 87 میلیون فقره چک به ارزش 518 هزار میلیارد تومان وصول شده است.

در دوران مورد گزارش از 16 میلیون فقره چک برگشت خورده، 15.5 میلیون فقره چک به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در کشور از نظر تعداد 97.2 درصد و از نظر مبلغ 95.6 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

بیشترین چک‌های برگشتی مربوط به مهر ماه سال 1396 بوده است. تعداد 1.5 میلیون فقره چک در مهر ماه سال 1396 برگشت داده شده است.

همچنین فروردین سال گذشته با 1.1 میلیون فقره چک، کمترین چک‌های برگشتی را طی این دوره به خود اختصاص داده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند