خدمات و بازرگانی

واردات ۱۲۰ هزار تنی پنبه درسال

صادرات از بندر امیرآباد ۳۵ درصد افزایش یافت

پارچه‌های وارداتی پشت درهای گمرک ماند

راه‌های سواستفاده متخلفان از کارت بازرگانی بسته شد

موبایل پنجمین کالای وارداتی شد

رشد ۱۵.۵ درصدی درآمدهای ارزی غیر نفتی

کارنامه بهاری تجارت خارجی