برچسب: تلفن روستایی
1 مطلب

تجهیز ۵۰ هزار روستا به اینترنت پرسرعت