برچسب:

آثار اقتصادی

2 مطلب

چرا حذف 4 صفر دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند؟

قطعا شرایط بدتر از زمان تحریم نخواهد شد