برچسب:

استیضاح وزیر صنعت

5 مطلب

کمیسیون صنایع فردا منتظر وزیر صنعت

بررسی استیضاح وزیر صنعت در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس