برچسب:

اسناد مالکیت

2 مطلب

چگونگی تنظیم سند بدون حضور دفترخانه

منازل قولنامه‌ای سنددار می‌شوند