برچسب:

اشتغال ناقص

3 مطلب

کارکنان بخش خصوصی از کارمندان دولت فقیرترند / آماری عجیب از فقر شاغلان

معیار جهانی محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری چیست