برچسب:

افتصاد مقاومتی

1 مطلب

برنامه متناسب با خروج آمریکا از برجام طراحی شد