برچسب:

اقتصاد فرانسه

4 مطلب

بازگشت معترضان به خیابان‌ها

کاهش رشد اقتصادی فرانسه

برنامه فرانسه برای کاهش درآمدهای مالیاتی

چشم‌انداز مثبت اقتصاد فرانسه