برچسب: البرز شرقی
1 مطلب

واگذاری ذوب‌ آهن و البرز شرقی به بخش خصوصی اشتباهی بزرگ بود