برچسب:

انتقال کرونا با مشت

2 مطلب

سلام دادن با «مشت» هم می‌تواند کرونا را منتقل کند