برچسب: انجمن صنفی گاوداران
3 مطلب

تعلل ۵٫۵ ماهه تاجر نهاده‌های دامی برای تحویل

قیمت جدید شیر خام ۲۰۰۰ تومان تعیین شد