برچسب: انفجار درآزمایشگاه
1 مطلب

علت حادثه نشتی گاز در ساختمان آزمایشگاه بود