برچسب:

اهل تسنن

1 مطلب

کاهش انگیزه اکراد و جریان اهل تسنن عراق برای مشارکت در انتخابات