برچسب: اهل تسنن
1 مطلب

کاهش انگیزه اکراد و جریان اهل تسنن عراق برای مشارکت در انتخابات