برچسب: اوراق خرید مسکن
2 مطلب

آنالیز اوراق خرید مسکن در یک دوره یک ساله / «تسه» چقدر نوسان داشت؟

پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان