برچسب:

ایمن سازی

1 مطلب

تنها 30 ساختمان از 22 هزار ساختمان ناایمن در تهران ایمن‌سازی شدند