برچسب: بارش‌های ایران
12 مطلب

پربارش‌ترین نقطه ایران کجاست؟

بارش‌های ایران از ۱۶۰ میلیمتر عبور کرد

میزان بارش‌های کشور به ۱۵۶٫۸ میلی‌متر رسید

بارش‌های کشور به ۱۵۳ میلی‌متر رسید

بارش‌های ایران به ۱۴۷.۳ میلیمتر رسید

بارش‌های کشور به ۱۳۸٫۳ میلی‌متر رسید

بارش‌های ایران به ۱۲۶.۹ میلیمتر رسید

بارش‌های ایران به ۱۲۰.۳ میلیمتر رسید

کاهش ۴۶ درصدی بارش‌های ایران

بارش‌های ایران در مرز ۱۰۲.۶ میلی‌متر ماند

بارش‌های ایران به ۱۰۰ میلی‌متر رسید