برچسب:

باروری

4 مطلب

زاد و ولد در کدام استان‌ها بیشتر است؟

ایران نوزدهمین کشور پرجمعیت جهان

جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کاهش خواهد یافت

وضعیت جمعیت ایران مطلوب است