برچسب: باروری
3 مطلب

ایران نوزدهمین کشور پرجمعیت جهان

جمعیت ٠-١۴ ساله تا سال ١۴١۵ کاهش خواهد یافت

وضعیت جمعیت ایران مطلوب است