برچسب: بازرسی
5 مطلب

هواپیماهای ایرانی ۷۲ بار بازرسی فنی شده‌اند

ضرورت برخورد با اعمال نفوذ خودروسازان