برچسب:

بحران سوریه

3 مطلب

خواهان حفظ برجام هستیم

حیثیت اروپا ایجاب می‌کند در مقابل فشارهای آمریکا در موضوع برجام مقاومت کند