برچسب:

بخش خصوصی‌سازی

1 مطلب

تعیین تکلیف ۶۳۲ بنگاه دولتی بر عهده سازمان خصوصی‌سازی