برچسب:

برنامه‌ریزی

2 مطلب

خطر ما تحریم‌ نیست؛ بوروکراسی و بوروکرات‌های منفعت‌طلب است

«تو در توی نهادی» چگونه برنامه‌ریزی را بی‌اثر کرد؟