برچسب:

برچسب عوارضی

1 مطلب

ناتوانی بانک 8 هزار میلیاردی در تولید یک برچسب! / قصور به بهانه تحریم؟