موضوعات داغ:
برچسب: بنگاه‌های دولتی
6 مطلب

مقاومت و تهمت در برابر خصوصی‌سازی واقعی

جزئیات افزایش قیمت آب،برق و گاز مصرفی

پیشنهاد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی

راهکارهای تامین بودجه اشتغال در سال آینده