برچسب:

بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد

1 مطلب

پیشنهاد اجرای نظام «بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد» در تخصیص اعتبار به پارک‌های فناوری