برچسب:

بودجه سال 2019

1 مطلب

سهم نفت در بودجه سال 2019 جمهوری آذربایجان 50 درصد است