برچسب: بورس هاهم
1 مطلب

بانکدار گلدمن‌ساکز مدیر اجرایی ارشد بورس لندن شد