برچسب:

بیمارستان امام خمینی

2 مطلب

روایت خیابان‌خوابی همراهان بیمار در تهران / «دو ماه زندگی در یک چادر دو متری!»