برچسب: بیکاران ارادی
1 مطلب

۲۴۷ هزار نفر خودخواسته بیکار شدند!