برچسب:

بیکاری پنهان

1 مطلب

هشدارآمیزترین شاخص بازار کار؛ بیکاری پنهان در کدام استان‌ها بیشتر است؟