برچسب:

بی‌سوادی

6 مطلب

شاخص سواد در کشور مطلوب نیست

وجود ۷ میلیون کم‌سواد در ایران

سرعت پیشرفت علمی ایران افزایش یافت