برچسب:

تامین ارز اربعین

4 مطلب

افزایش سقف برداشت از خودپردازها تا پنج میلیون ریال در سه استان

چگونگی دریافت ارز اربعین 98

جزییاتی از تامین ارز زائران اربعین