برچسب: تراکم
1 مطلب

وابستگی شهرداری ها به تراکم مضرتر از اتکای کشور به درآمد نفتی است