برچسب:

ترمیم دستمزد

5 مطلب

قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد برمی‌گردد

کارگران بازنشسته در انتظار افزایش مستمری‌ها