برچسب:

تسهیلات اعطایی

1 مطلب

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است