برچسب:

تصویبFATF

1 مطلب

بستن حساب‌های ایرانی از سوی بانک‌های فرانسه موضوع تازه‌ای نیست