برچسب:

تقاضای ارز

2 مطلب

سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است

سیاست دولت کنترل تقاضای ارز است