برچسب:

تقاضای ارز

3 مطلب

قیمت فعلی دلار واقعی نیست

سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است

سیاست دولت کنترل تقاضای ارز است