برچسب:

تلفات جانی

2 مطلب

۳۰۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های اصلی کشور واقع شده است