برچسب:

تورم شهری

7 مطلب

هزینه درمان در سال 97 چقدر افزایش یافت؟

شتاب تورم در کدام مناطق بیشتر است؛ روستایی یا شهری؟

دلایل افزایش تورم در شهرها و کاهش آن در روستاها

تورم ٧.۴ درصد شد