برچسب:

توسعه ارتباطات

2 مطلب

توسعه ارتباطات کشور با کارکنان با انگیزه

تعادل بین درآمد و هزینه؛ عامل توسعه ارتباطات و ارایه خدمات به مردم