برچسب:

تولید قطعه

2 مطلب

خبری از تکمیل خودروهای ناقص نیست

ضعف چرخه مالی دلایل ضعف بازار خودروی ایران