برچسب:

تولید و اشتغال

9 مطلب

حمایت از تولید، اشتغال و رونق اقتصادی هدف دولت است

امیدواریم اقتصاد ایران در سال 2020 از رکود خارج شود

۱۳۷۰ واحد صنعتی در سال جاری احیا شد