برچسب:

تکدی‌گری

3 مطلب

تبریز چگونه شهر بدون گدا شد؟

درآمد گدایی در ماکو از ۲ تا ۸ میلیون تومان

تکدی‌گری در تهران زنانه شد