برچسب:

تک نرخی

3 مطلب

تک نرخی شدن بنزین واقعیت دارد؟

ارز تک نرخی شود / ثابت نگه داشتن قیمت ارز اشتباه بود