برچسب:

جمعیت بیکار

3 مطلب

مشاغل کشور در اسارت انحصار ۴ شغل

نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد شد

رکورد بیشترین بیکار در کدام استان است؟